,

Xử phạt vi phạm hành chính

Thu Phương - Phuongchtq.tnmt@gmail.com
HỎI:

Gia đình tôi mua 1 mảnh đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS) hơn 100m2. Trước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền, gia đình tôi đã tự ý đổ đất lấp 1 phần ao (diện tích lấp là 22m2, nằm trong hành lang giao thông, tôi mới chỉ lấp đất chứ chưa xây dựng gì cả). Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính rồi mới chuyển quyền. Xin hỏi tôi sẽ bị xử phạt như thế nào?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

- Căn cứ khoản 25 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: Hành vi hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định).

Từ căn cứ trên cho thấy: Việc bạn đổ đất lấp một phần (22m2) đất ao (đất nuôi trồng thủy sản) là bạn đã làm biến dạng địa hình, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất (nuôi trồng thủy sản) theo mục đích đã được xác định. Như vậy bạn đã thực hiện hành vi hủy hoại đất, vi phạm pháp luật đất đai.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013, quy định:

“Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;”

Từ căn cứ trên cho thấy: Xử lý hành vi hủy hoại đất của bạn là Nhà nước sẽ thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

Câu hỏi cùng chuyên mục