Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Hoàng Văn Chúng - anhlinhphu@gmail.com
HỎI:

Xin chào quý cơ quan.
Cho tôi xin hỏi: Gia đình tôi có 01 thửa đất lúa 1 vụ được cấp GCNQSD đất năm 1997 tên bố tôi (đã chết). Do không có nước phục vụ tưới tiêu để làm lúa, nay tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm có được không? vị trí thửa đất này đã đưa vào bổ sung quy hoạch SDĐ cấp huyện là đất ở nông thôn nhưng chưa được phê duyệt (do chưa thực hiện song).
Tôi xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:
Nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định:

  “7. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định sau đây:
  a) Hộ gia đình,cá nhân phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
  b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét quyết định loại đất cây trồng lâu năm được chuyển đổi. Việc chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm đó không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã;
  c) Đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đáp ứng các quy định tại điểm b khoản này vẫn được thống kê là đất trồng lúa;
  d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.”

Trường hợp gia đình bạn muốn được trồng cây lâu năm trên đất trồng lúa thì thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nêu trên. Về thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Câu hỏi cùng chuyên mục