Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Ngày 10/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1666/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ thay thế Quyết định số 2325/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2015.

Theo Quyết định, Thanh tra Bộ là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ gồm Văn phòng, Phòng Thanh tra hành chính; Phòng Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Phòng Thanh tra tài nguyên và môi trường miền Bắc, Phòng Thanh tra tài nguyên và môi trường miền Trung, Phòng Thanh tra tài nguyên và môi trường miền Nam, Phòng Giám sát và Xử lý sau thanh tra.

 

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ

(Theo Quyết định số 1666/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

 

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

3. Tham mưu, trình Bộ trưởng đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời khắc phục các vướng mắc, bất cập được phát hiện trong quá trình thanh tra; kiến nghị Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ các văn bản trái với quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 

4. Thực hiện công tác tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chủ trì hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tiếp công dân của lãnh đạo Bộ.

 

5. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, và các quy định của pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

6. Phối hợp với Công đoàn Bộ hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho các tổ chức thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

 

7. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và công chức làm công tác thanh tra thuộc Bộ và ngành tài nguyên và môi trường.

 

8. Chủ trì hoặc phối hợp thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

 

9. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, cá nhân thuộc Bộ; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những.

 

10. Thanh tra lại vụ việc đã được thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao.

 

11. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hoặc được Bộ trưởng giao.

 

12. Yêu cầu thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của đơn vị khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý; quyết định thanh tra, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không đồng ý thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

 

13. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

 

14. Xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

15. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân; kiến nghị xử lý cán bộ, công chức có vi phạm trong thi hành công vụ đã bị phát hiện qua công tác thanh tra.

 

16. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

 

17. Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổng kết công tác thanh tra của Bộ.

 

18. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

 

19. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng.

 

20. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

 

21. Quản lý công chức, người lao động, tài sản thuộc Thanh tra Bộ theo quy định.

 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Monre

Tin cùng chuyên mục