6 tháng đầu năm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng chức năng nhiệm vụ. Qua đó đã kịp thời phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đã tác động tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức và công dân; tình hình vi phạm pháp luật đã giảm, một số hành vi đã được ngăn chặn kịp thời.

Trong công tác tiếp công dân: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 42 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, đề nghị về lĩnh vực đất đai. Nội dung kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi, đền bù đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấn, chiếm đất và tranh chấp đất đai, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người hoặc có tính chất phức tạp, công tác tiếp công dân được Sở thực hiện nghiêm túc. Tham gia tiếp công dân cùng Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội vào ngày 15 hàng tháng. Nơi tiếp công dân được bố trí trang trọng, thuận tiện cho công dân đến khiếu nại, tố cáo. Tại nơi tiếp công dân có niêm yết nội quy tiếp công dân theo quy định.

Về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 55 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó đơn thư về lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ cao (45 đơn, chiếm 82 % tổng số lượng đơn thư); đơn thư về lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường (08 đơn khoáng sản, 02 đơn về môi trường chiếm 18 %). Không có đơn thư tồn đọng, không được xem xét xử lý.

Về thanh tra, kiểm tra đột xuất:

Về lĩnh vực đất đai: Tổng số 02 cuộc kiểm tra, cụ thể: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng đối với một số (10) tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên về một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp nhận diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp trả lại cho địa phương quản lý. Kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp nhận diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp trả lại cho địa phương quản lý. Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận lần đầu và thực hiện các quyền của người sử dụng đất và một số thủ tục về môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã. Kiểm tra việc niêm yết công bố công khai thủ tục hành chính. Việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính có liên quan đến công tác cấp GCN quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Về lĩnh vực khoáng sản: tổ chức 12 cuộc kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi tại các xã thuộc huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên, Yên Sơn. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và UBND cấp huyện.

Lĩnh vực môi trường: Tổng số kiểm tra 03 cuộc, Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và UBND cấp huyện.

Về công tác thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Thủ trưởng các đơn vị theo chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý và việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong các buổi họp giao ban tuần, hàng tháng, hàng quý và họp Đảng ủy mở rộng.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2017, Lãnh đạo Sở và các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Sở đều tuân thủ pháp luật, nêu cao trách nhiệm trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Cùng với đó, Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được tập trung giải quyết đúng quy định của pháp luật, góp phần gữi vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được duy trì. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và hoạt động thanh quyết toán, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền đối với Sở và các đơn vị thuộc Sở về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí không có tập thể, cá nhận nào có dấu hiệu hoặc hành vi tham nhũng, đồng thời không có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở có hành vi tham nhũng, lãng phí.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như: Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm về đất đai. Thanh tra kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trên sông Lô và sông Gâm. Thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất giấy và bột giấy.

Tin cùng chuyên mục