Giám sát vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ

Công tác quản lý tài nguyên nước 6 tháng đầu năm 2020 được triển khai tích cực, trong đó thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày.