Sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ kiểm kê khí nhà kính

“Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ việc kiểm kê khí nhà kính. Thực nghiệm ảnh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh hiện có tại Việt Nam” - là đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng, là cơ sở để xây dựng quy trình công nghệ tính toán hàm lượng phát thải các bon tiêu chuẩn của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ kiểm kê khí nhà kính vừa được Cục Viễn thám nghiệm thu.