Bảo tồn di sản địa chất, phát triển du lịch xanh

Việt Nam nằm trên vùng hoạt động phức tạp về địa chất nên cấu trúc địa chất vô cùng phong phú. Điều này đã tạo nên những di sản địa chất độc đáo. Khai thác tiềm năng các di sản địa chất là một hướng đi trong phát triển du lịch tại các địa phương.