,

Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản

Bên cạnh việc kế thừa các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 về trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản đang lấy ý kiến nhân dân đã sửa đổi, bổ sung làm rõ trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời quy định mới trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.