Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương về Hồ sơ dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Tính đến 2/6, Tổng cục đã nhận được ý kiến đóng góp của 37 đơn vị gồm 5 Bộ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đa số các ý kiến đều thống nhất với hồ sơ dự thảo Quy hoạch. Tuy vậy, có một số cơ quan, đơn vị gửi ý kiến đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho biết, về việc đánh giá nội dung các văn bản pháp lý tác động đến lập quy hoạch, lĩnh vực nông - lâm nghiệp, đề nghị bổ sung Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 để nghiên cứu, tổng hợp các định hướng, mục tiêu cụ thể.

Tiếp thu ý kiến này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã bổ sung Quyết định số 150/QĐ-TTg và phân tích, đánh giá tác động tích cực của Quy hoạch đến các định hướng, mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ NN&PTNT đề nghị, tại Chương 7 “Định hướng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”, cần bổ sung cụ thể và tách riêng nội dung “định hướng phòng chống thiên tai” trên cơ sở làm rõ các tác động, các định hướng nhiệm vụ cần triển khai liên quan các vấn đề: tai biến địa chất, đứt gãy… sạt lở, sụt lún… nhằm có giải pháp khoanh định, phòng ngừa.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhất trí với góp ý trên. Theo đó, Tổng cục đã bổ sung cụ thể các kết quả về điều tra địa chất của Quy hoạch là cơ sở phục vụ cho “Định hướng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ của quy hoạch cần triển khai liên quan các vấn đề: tai biến địa chất, đứt gãy… sạt lở, sụt lún… nhằm có giải pháp khoanh định, phòng ngừa.

Từ những đánh giá kết quả, nguyên nhân, hạn chế của việc thực hiện quy hoạch kỳ trước, Bộ NN&PTNT đề nghị, tại quy hoạch này, bên cạnh các giải pháp đề xuất, cần xây dựng rõ về tiêu chí lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ ưu tiên thực hiện các giai đoạn.

Về đề nghị này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiếp thu. Tổng cục đã nêu các tiêu chí lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ ưu tiên thực hiện các giai đoạn, tiêu chí xác định nhiệm vụ trong thời kỳ quy hoạch và tiêu chí xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch tại các Chương, mục cụ thể.

Ngoài ý kiến của Bộ NN&PTNT, Tổng cục cũng nhận được ý kiến của Bộ Quốc Phòng về việc thống nhất với dự thảo Quy hoạch. Bộ Quốc Phòng đề nghị, trong quá trình thực hiện, Bộ TN&MT cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác an ninh quốc phòng. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã bổ sung vào phần tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính cũng góp ý cho Hồ sơ dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ này đề nghị Bộ TN&MT trên cơ sở các nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương rà soát thống nhất các nội dung quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, các định hướng quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, các địa phương đang được các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Theo góp ý trên, Tổng cục đã cập nhật các thông tin về nhu cầu sử dụng khoáng sản tại các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản do các bộ Công thương, Xây dựng đang lập; các quy hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương và các quy hoạch khác liên quan để nắm được nhu cầu thông tin địa chất khoáng sản. Trên cơ sở đó, xây dựng định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ của quy hoạch.

Về hồ sơ Quy hoạch, Bộ Tài chính đề nghị Bộ TN&MT rà soát thành phần hồ sơ Quy hoạch đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Quy hoạch. Tổng cục đã rà soát, hoàn thiện thành phần hồ sơ Quy hoạch.

Về nội dung Quy hoạch, cụ thể về định hướng, quan điểm lập Quy hoạch, Bộ Tài chính đề nghị rà soát, nghiên cứu cập nhật bổ sung các nội dung quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu và tầm nhìn,… tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã cập nhật bổ sung các nội dung quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu và tầm nhìn… tại Nghị quyết số 10-NQ/TW vào các nội dung về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đánh giá khoáng sản

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục