Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyến đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”;

 

Ngày 27/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số  182/KH-UBND: Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục