,

Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính 2022

Sáng nay 22-11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030 thay thế Đề án năm 2012 nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung, thang điểm đánh giá một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với các quy định, chỉ tiêu mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu cải cách.

Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022 nhằm xác định được Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đầu qúy II năm 2023 công bố. Việc xác định qua các bước tự đánh giá, chấm điểm; tổ chức điều tra xã hội học; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC năm 2022. Việc đánh giá, chấm điểm dựa trên 8 tiêu chí, 80 tiêu chí thành phần theo Đề án Xác định Chỉ số CCHC giai đoạn 2022 – 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những vấn đề có thể phát sinh, những điểm mới trong việc tự chấm điểm, công tác điều tra xã hội học trong việc xác định Chỉ số CCHC...

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính nhấn mạnh, Chỉ số CCHC có tác dụng lớn đối với việc đánh giá, xác định mức độ CCHC của từng bộ, ngành, địa phương. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung, quan tâm triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC để có sản phẩm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan nhà nước.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục