,

Tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 08/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1996/STNMT-VP về việc tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Nội dung của Văn bản như sau:

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục