,

Muốn mua đất nhà nước quy hoạch bán để ở

Đào Hồng - daohong.027@gmail.com
HỎI:

Tôi muốn biết thông tin về các khu vực tỉnh quy hoạch đất ở tại TP. Tuyên Quang thì tìm hiểu ở đâu?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Tại Điểm c Khoản 2 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã”.
Tại Khoản 1 Điều 40 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai”. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 42 Luật Xây dựng năm 2014, gồm: “Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp”.
Như vậy, để biết thông tin về các khu vực được quy hoạch làm đất ở tại thành phố Tuyên Quang, ông (bà) có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Tuyên Quang hoặc trực tiếp đến trụ sở UBND thành phố; trụ sở UBND các xã, phường thuộc thành phố Tuyên Quang để tìm hiểu.

Câu hỏi cùng chuyên mục