Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Nguyễn Thị Quỳnh - Phongquynh2390@gmail.com
HỎI:

Sở cho e hỏi, theo thông tư 36 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo định kì 1 năm 1 lần, như vậy thì doanh nghiệp 1 năm chỉ cần thu gom và xử lý CTNH 1 năm 1 lần và lập chứng từ 1 năm 1 lần. Đúng ko ạ.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Về công tác thu gom và xử lý: Theo Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: “Quản lý chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải”. Như vậy công tác quản lý chất thải bao gồm công tác phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải phải được thực hiện thường xuyên trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, không phải chỉ thực hiện thu gom và xử lý 01 năm 01 lần.

Về chế độ báo cáo: Nếu trong thời hạn 06 tháng nếu chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi hoặc chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường cụ thể quy định tại Theo Điều 7 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Còn nếu đã thực hiện được nội dung như trên thì Chủ nguồn thải thực hiện lập và nộp báo cáo theo Điều 7, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại “Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.
 

Câu hỏi cùng chuyên mục