Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Le Thuy Linh - nuhongdotham@yahoo.com
HỎI:

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo hướng dẫn nào của Bộ Tài nguyên và Môi trường? hay Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trả lời như sau:

1. Việc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh nói riêng, toàn quốc nói chung được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không phải theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang.
2. Việc tuân thủ về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ được thực hiện theo các quy định như sau:
- Theo Điểm c Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; theo Khoản 1 Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì tổ chức, cá nhân cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.
- Theo Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng dự án; quan trắc môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Theo Điểm 5.2 Chương 5 Phụ lục 2.5 về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, chủ dự án phải thực hiện công tác giám sát định kỳ chất thải với tần suất tối thiểu 01lần/03tháng; giám sát môi trường xung quanh với tần suất tổi thiểu 01lần/06tháng.
- Theo Điểm 4.2 Mục IV Phụ lục 5.2 về cấu trúc và nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, chủ dự án phải thực hiện công tác giám sát môi trường định kỳ với tần suất tối thiểu 01lần/06tháng.

Câu hỏi cùng chuyên mục