Làm thế nào để xác định được cơ sở bị ô nhiễm môi trường?

Trần Phương Thanh - phuongthanh@gmail.com
HỎI:

Trần Phương Thanh - Tuyên Quang:

Làm thế nào để xác định được cơ sở bị ô nhiễm môi trường?

TRẢ LỜI:
Về nội dung bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Tại Điều 92, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định:

- Môi trường bị ô nhiễm trong trường hợp hàm lượng một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường.

- Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng khi hàm lượng của một hoặc nhiều hoá chất, kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 3 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 5 lần trở lên.

- Môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng khi hàm lượng của một hoặc nhiều hoá chất, kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 5 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 10 lần trở lên.

Cụ thể các tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường đề nghị bạn tham khảo tại Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý.

Câu hỏi cùng chuyên mục