,

Trong trường hợp nào thì khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải xin giấy phép khai thác?

Nguyễn Văn Bình - binh@gmail.com
HỎI:

Nguyễn Văn Bình - An Tường, Yên Sơn, Tuyên Quang:

Trong trường hợp nào thì khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải xin giấy phép khai thác?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Theo khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản về sửa đổi, bổ sung Điều 41 của Luật Khoáng sản, có quy định: "Các trường hợp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sau đây không phải xin giấy phép khai thác:

a) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức được quyền khai thác phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác được thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân được sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai mà sản phẩm khai thác chỉ nhằm phục vụ cho việc xây dựng của hộ gia đình, cá nhân đó".

Câu hỏi cùng chuyên mục