,

Kết quả kiểm tra vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Thực hiện kế hoạch Số: 19/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Qua kiểm tra, rà soát nhằm khắc phục những tồn tại và chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện qua kết quả kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các tổ chức. Thu hồi những diện tích đất sử dụng lãng phí, để hoang hoá, sử dụng sai mục đích; đất được giao, được thuê nhưng không đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã cam kết; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi số tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách Nhà nước.

Việc xử lý các vi phạm trong sử dụng đất của các tổ chức phải được thực hiện nghiêm minh, theo đúng pháp luật đất đai hiện hành; những trường hợp cho thuê, cho mượn đất hoặc đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật; Lập đủ hồ sơ, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

Kết quả kiểm tra rà soát bước đầu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã phát hiện: 31 tổ chức kinh tế sử dụng đất đúng quy định của pháp luật; 17 tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai và nghĩa vụ tài chính; 22 tổ chức sử dụng đất chưa có, không có quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền; trong số 34 tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị nhà nước thu hồi diện tích đất do không có nhu cầu sử dụng; 9 tổ chức cơ quan hành chính nhà nước chưa có hồ sơ giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 10 tổ chức kinh tế vi phạm pháp luật về thuế.

Trong thời gian tới Sở Tài nguyên và môi trường tiếp tục kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn các huyện trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục