,

Sử dụng đất để thế chấp, bảo lãnh QSD Đ vay vốn với mục đích tiêu dùng có được không?

Phạm Văn Hải - hai.tq@gmail.com
HỎI:

Phạm Văn Hải - P. Tan Quang, TX. Tuyen Quang:

Đề nghi quý sở cho tôi biết Luật Đất: Người sử dụng đất được thế chấp, bảo lãnh QSDĐ để vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh. Vậy tôi sử dụng đất để thế chấp, bảo lãnh QSD Đ vay vốn với mục đích tiêu dùng có được không?

TRẢ LỜI:
Nội dung ông hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

          Tại điều 113 khoản 7 Luật Đất Đai 2003 quy định “Người sử dụng đất được thế chấp, bảo lãnh QSDĐ để vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh” là đúng. Theo quy định quy định tại điều 715 Bộ Luật dân sự năm 2005 có hiệu lực sau thời điểm có hiệu lực của Luật Đất Đai năm 2003 ( ngày 01/01/2006) " Người sử dụng đất được quyền thế chấp QSDĐ để đảm bảo nghĩa vụ dân sự và theo điều 280 của Bộ Luật Dân Sự thì nghĩa vụ dân sự không loại trừ việc vay vốn cho tiêu dùng".

          Trường hợp bạn hỏi cũng được vay vốn cho mục đích tiêu dùng, tuy nhiên việc cho vay phụ thuộc vào bên cho vay có đồng ý cho bạn vay hay không.

Câu hỏi cùng chuyên mục