,

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục