,

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kinh tế hóa ngành Tài nguyên và Môi trường

Để thực hiện mục tiêu kinh tế hóa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, lượng hóa được giá trị các sản phẩm, dữ liệu của ngành, trên cơ sở đó tổ chức cung cấp, trao đổi, thu phí, thương mại hóa các sản phẩm, dữ liệu để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Từ năm 2006 đến nay, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng và tổ chức thực hiện được nhiều chương trình, đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của Bộ và toàn ngành Tài nguyên và Môi trường mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như dự án xây dựng CSDL tích hợp tài nguyên môi trường thực hiện từ năm 2006-2009; dự án xây dựng thư viện điện tử tài nguyên và môi trường thực hiện từ 2006-2010; dự án đầu tư thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cho Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện từ năm 2006-2010, hoàn thành ở tất cả 63 tỉnh, thành phố.

Riêng năm 2010, Cục đã triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, thực hiện từ năm 2010-2014. Các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã xây dựng và áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp điều hành; xây dựng mạng LAN và được nối mạng với UBND tỉnh, thành phố bằng đường leasline qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, kết nối internet qua đường ADSL và xây dựng webste riêng phản ánh hoạt động của đơn vị.

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra mục tiêu phát triển hệ thống công nghệ thông tin đến năm 2015 theo hướng hiện đại hóa và đồng bộ. Theo đó, đảm bảo khả năng 100% thực hiện các cuộc giao ban, hội nghị truyền hình giữa Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước, kể cả giao ban truyền hình cấp vùng kinh tế; 80% các thủ tục đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường được thực hiện trên môi trường mạng ở mức độ 3 hoặc 4. Người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả qua mạng.../.

vea.gov.vn

Tin cùng chuyên mục