,

Quản lý kho dữ liệu về địa chất và khoáng sản

Các chuyên gia địa chất đề xuất, Việt Nam cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản để tổ chức quản lý và khai thác kho dữ liệu quốc gia được thu thập hàng thập kỷ.

Phù hợp với xu hướng “chuyển đổi số”

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) hiện đang lưu trữ hàng ngàn báo cáo địa chất từ sau khi thành lập, thậm chí các thông tin dữ liệu từ thời Pháp cùng nhiều loại báo cáo chuyên ngành, ấn phẩm, tạp chí địa chất, thông tin các mỏ khoáng sản, trữ lượng khoáng sản; các loại bản đồ địa chất, thủy văn, khoáng sản... cũng được lưu trữ. Kho dữ liệu ngày càng lớn với trung bình hàng trăm báo cáo địa chất mỗi năm.

Bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc

Trước xu hướng “chuyển đổi số”, “dịch vụ công trực tuyến” của Đảng và Chính phủ, nhu cầu của xã hội về việc chia sẻ, khai thác hiệu quả tri thức khoa học, kinh nghiệm, theo ông Nguyễn Quang Lộc, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), cần xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản sẽ góp phần phục vụ rộng rãi hơn, sâu hơn và phát huy hiệu quả sự đóng góp của thông tin địa chất khoáng sản trong xây dựng và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng là cơ sở tăng cường khả năng trao đổi thông tin trong các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu phát triển.

Hướng đi hiện đại

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang giao Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất chủ trì triển khai Đề án thành phần “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vùng Tây Bắc” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỉ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Đề án này nhằm hệ thống hóa và quản lý các dữ liệu địa chất, khoáng sản đã có thuộc vùng Tây Bắc cũng như quản lý thông tin về quản lý, chuyên môn hỗ trợ trực tiếp cho đề án điều tra tổng thể đồng thời hỗ trợ cho các địa phương có một cơ sở dữ liệu thống nhất để dễ dàng khi triển khai cũng như tích hợp chung vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia địa chất, khoáng sản.

 Sau khi hoàn thành, cơ sở dữ liệu của Đề án sẽ cung cấp tương đối đầy đủ thông tin về tiềm năng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên địa chất và cảnh báo thiên tai địa chất tiềm ẩn, để góp phần xây dựng một chiến lược phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Quang Lộc cho rằng, trong khuôn khổ cơ sở dữ liệu của Đề án, giới hạn về mặt dữ liệu của vùng Tây Bắc, nhưng về bản chất có thể cập nhật dữ liệu của vùng lãnh thổ bất kỳ trong tương lai nên có thể mở rộng để cập nhật thông tin địa chất khoáng sản của các vùng khác trên toàn quốc, góp phần tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản.  Nhiệm vụ này sẽ đặt những nền móng để trong việc xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản hiện đại, tương thích với các hệ thống của các nước phát triển. Đồng thời, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục