,

151. V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
152. Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
153. Văn bản số 2303/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
154. Chỉ thị Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
155. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
156. Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
157. Công văn số 3402-CV/TU ngày 30/01/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
158. Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ vv tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
159. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ vv tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
160. Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ vv tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
161. Công văn 79-CV/TTW ngày 29/01/2020 của Ban bí thư Trung ương Đảng vv phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Cô-rô-na gây ra