,

91. Văn bản số 1131/STNMT-VP ngày 04/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
92. Kế hoạch số 123/KH - UBND ngày 04/8/2021 cuat UBND tỉnh Triển khai công tác an toàn chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
93. Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94. Kế hoạch số 121/KH - UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
95. Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
96. Văn bản số 2539/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19
97. Văn bản số 2523/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
98. Văn bản số 1045/STNMT-VP ngày 21/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.
99. Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Tuyên Quang
100. Văn bản số 2419/UBND-KGVX ngày19/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19
101. Văn bản số 2420/UBND-KGVX ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về tỉnh từ vùng có dịch Covid-19
102. Báo cáo 475/BC-SYT ngày 22/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do covid 19.  
103. Báo cáo số 471/BC-SYT ngày 21/6/2021 của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do covid 19   
104. Báo cáo số 469/BC-SYT của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: báo cáo tình hình dịch bệnh viên đường hô hấp do covid 19 ngày 20.6.2021  
105. Báo cáo số 456/BC-SYT ngày 16/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 ngày 16.6.2021