136. Văn bản số 377/STTTT-BCVT ngày 13/05/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cài đặt và thiết lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 bằng các ứng dụng điện tử
137. Văn bản số 589/STNMT-VP ngày 10/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
138. Văn bản số 1317/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
139. Văn bản số 584/STNMT-VP ngày 07/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19
140. Văn bản số 349/STTTT-BCVT ngày 07/05/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19
141. Văn bản số 1220/UBND-KGVX ngày 03/05/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
142. Công điện số 01/ CĐ-UBND ngày 01/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
143. Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 29/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
144. Văn bản số 518/STNMT-VP ngày 27/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19
145. Văn bản số 133/STNMT-VP ngày 01/2/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19
146. V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19
147. Công văn triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19
148. Văn bản v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
149. V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
150. Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới