136. Văn bản số 627/STNMT-VPĐK ngày 14/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
137. Văn bản số 878/SYT-NVYD ngày 14/5/2021 của Sở Y Tế về việc Dự phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải tại cơ sở cách ly tập trung
138. Văn bản số 377/STTTT-BCVT ngày 13/05/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cài đặt và thiết lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 bằng các ứng dụng điện tử
139. Văn bản số 589/STNMT-VP ngày 10/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
140. Văn bản số 1317/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
141. Văn bản số 584/STNMT-VP ngày 07/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19
142. Văn bản số 349/STTTT-BCVT ngày 07/05/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19
143. Văn bản số 1220/UBND-KGVX ngày 03/05/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
144. Công điện số 01/ CĐ-UBND ngày 01/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
145. Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 29/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
146. Văn bản số 518/STNMT-VP ngày 27/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19
147. Văn bản số 133/STNMT-VP ngày 01/2/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19
148. V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19
149. Công văn triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19
150. Văn bản v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh