,

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyễn Thanh Phong - hoakyniem@gmail.com
HỎI:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường bị mất. Tôi muốn hỏi thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phải làm như thế nào.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định trình tự thủ tục thực hiện đối với trường hợp cấp lại GCN do bị mất. Nhà trường phải thực hiện những công việc sau:
1. Trình tự thực hiện
- Phải đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện...)
- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nhà trường nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
2. Danh mục hồ sơ, gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận
3. Nơi nộp hồ sơ
Bạn được lựa chọn nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: của UBND cấp xã nơi có đất; của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nơi có đất hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

Câu hỏi cùng chuyên mục