,

Xử phạt vi phạm hành chính về việc không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Phạm Lan - Shirohebi82@gmail.com
HỎI:

Trại chăn nuôi lợn của tôi hoạt động vào đầu năm 2018 với diện tích chuồng trại là 670m2, số lượng gia súc là 587 con, vào thời điểm đó theo nghị định 18/2015 thì trang trại tôi thuộc đối tượng lập Kế goạch bảo vệ môi trường với quy mô chuồng trại dưới 1000m2, tôi đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi Nghị định 40/2019 có hiệu lực thì trang trại chăn nuôi từ 500 con trở lên phải lập váo cáo đánh giá tác động môi trường, lúc này trang trại tôi thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng tôi chưa lập, vậy xin cho hỏi tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính và phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hay không

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trại chăn nuôi lợn của bạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Hiện nay, các quy định về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Căn cứ mục 4 khoản 13 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, các hồ sơ môi trường (trong đó có Kế hoạch bảo vệ môi trường) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận trước thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, thì vẫn có hiệu lực pháp lý để chủ dự án, cơ sở thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Như vậy, nếu Trang trại của bạn không có sự điều chỉnh tăng quy mô, công suất thì kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền đăng ký xác nhận vẫn còn hiệu lực pháp lý để thực hiện. Bạn không phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang trại phải tuân thủ đúng, đầy đủ các yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và định kỳ hằng năm, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) gửi tới các cơ quan quản lý (Cơ quan đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở và Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 

Câu hỏi cùng chuyên mục