,

Các mục trong nghị định 40/2019

Đồng Minh Toán - minhtoan15111996@gmail.com
HỎI:

Cho em hỏi là, công ty ngành nghề chính là "gia công giày dép, túi xách bằng da", vậy theo như phụ lục II nghị định 40/2019 thì ngành nghề đó thuộc mục số 89, 95 hay 99 trong phụ lục II DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ạ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường phụ thuộc vào tính chất quy mô của dự án cụ thể.

Trường hợp 1: Nếu Dự án của công ty bạn chỉ có hoạt động “gia công dày dép bằng da” thì dự án thuộc mục số 95 (Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất dày dép) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
 
Trường hợp 2: Nếu dự án của Công ty bạn chỉ có hoạt động “gia công túi xách bằng da” hoặc có cả hai hoạt động “gia công dày dép, túi xách bằng da”. Trong Phụ lục II không quy định rõ danh mục dự án có tên nêu trên. Bạn cần đối chiếu với mục 107 phụ lục II (dự án có quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự…) để lập hồ sơ môi trường đối với dự án cho phù hợp.

Câu hỏi cùng chuyên mục