,

16. Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
17. Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
18. Quyết định số 1237/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
19. Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai; TTHC được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang
20. Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
21. Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
22. Quyết định số 62/QĐ - UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
23. Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
24. Quyết định số 1310/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25. Thông báo số 2352/TB-VPĐK ngày 28/6/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai về việc chuyển địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai
26. Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
27. Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang    
28. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022
29. Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
30. Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần