,

31. Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
32. Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
33. Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT. ngày 30/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành;thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
34. Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 10/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
35. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021
36. Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
37. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021
38. Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
39. Văn bản số 706/QĐ-BTNMT ngày 15/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
40. Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
41. Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang v/v công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (Phụ lục kèm theo Quyết định).  
42. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020
43. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
44. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020
45. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và nội dung xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021