Thí điểm dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường – thu 77 tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2009, hai tỉnh thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng là Lâm Đồng và Sơn La đã thu được 77 tỷ đồng, và nộp vào Quỹ Bảo vệ&Phát triển Rừng Việt Nam.

Toàn bộ số tiền này sẽ được cấp trở lại cho hai tỉnh để trả cho nhân dân và cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ rừng qua các hợp đồng khoán.

Căn cứ vào kinh nghiệm và các bài học quí báu thu được từ hai tỉnh thí điểm Lâm Đồng và Sơn La về chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn xây dựng một nghị định để qui định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam.

Hiện nay nhóm soạn thảo đang tích cực làm việc để hoàn thành bản thảo và trình lên Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2010.

Nghị định này sẽ qui định một số nguyên tắc cụ thể như tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng; việc chi trả dịch vụ môi trường rừng được tính bằng tiền; tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng không thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước; và tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được tính vào giá thành sản phẩm có sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

Đồng thời Nghị định cũng qui định hai hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đó là chi trả trực tiếp- bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo nguyên tắc thỏa thuận và chi trả gián tiếp- bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua Quỹ Bảo vệ&Phát triển Rừng.

Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo tinh thần Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là một chính sách mang tính đột phá góp phần thúc đẩy và xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng, từng bước tạo lập cơ sở kinh tế bền vững góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhận thức được nâng cao, làm nền tảng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, đặc biệt là bảo đảm nguồn nước cho thủy lợi, sản xuất điện.

Loại dịch vụ môi trường rừng được thí điểm gồm dịch vụ về điều tiết và cung ứng nguồn nước; dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, chống bồi lắng lòng hồ và dịch vụ về du lịch sinh thái.

VFEJ.VN

Tin cùng chuyên mục