,

Nhiều giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhận thức rõ diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành kịp thời chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện các giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định đầy đủ, bao quát về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, tổ chức phát triển thị trường các-bon, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược và quy hoạch, cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu, báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn.

Triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022, ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT ngày 18/4/2022 đối với Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của BĐKH và đánh giá khí hậu quốc gia.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết quy định ứng phó với biến đổi khí hậu, các quy định kỹ thuật có liên quan để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu ở nước ta.

Các chính sách được ban hành kịp thời là cơ sở để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

Bên cạnh đó, Kịch bản Biến đổi khí hậu đã được cập nhật năm 2020 và công bố để cung cấp thông tin mới nhất về những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ và những biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong thế kỷ 21 ở Việt Nam; Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia được công bố năm 2022 đã phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai; nhận định về những nỗ lực, thành quả và thiếu hụt trong ứng phó với BĐKH của Việt Nam.

Nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 và Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã đề ra danh mục các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch đối với 7 lĩnh vực: tăng cường công tác quản lý nhà nước và nguồn lực; lĩnh vực nông nghiệp; phòng chống thiên tai; môi trường và da dạng sinh học; tài nguyên nước; cơ sở hạ tầng; sức khỏe cộng đồng, lao động - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; Đề án phát triển thị trường các-bon ở Việt Nam cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, là cơ sở để triển khai các giải pháp góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục