Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 1221/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục