Ứng dụng viễn thám vào các lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đó là nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Viễn thám quốc gia đẩy mạnh thực hiện trong các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018 của Cục vào sáng 7/3. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Khánh – Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, Cục đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 ngay từ đầu năm. Cục cũng đã bám sát các nhu cầu 08 lĩnh vực của Bộ để xây dựng và thực hiện các dự án, nhiệm vụ có sử dụng công nghệ viễn thám. Cục cũng sẽ tham gia khuyến khích mở rộng các ứng dụng viễn thám, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia hiện đang quản lý phục vụ tốt nhu cầu của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám, Cục chủ động xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình năm 2018 gồm: Nghị định về hoạt động viễn thám; Thông tư “Quy định quy trình thành lập bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000 và nhỏ hơn bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp”; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan đến hoạt động viễn thám.

Đồng thời, Cục tiếp tục thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện dự án Chính phủ chuyển tiếp “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”; đồng thời, đề xuất xây dựng dự án “Xây dựng Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá khối lượng nhiệm vụ năm 2018 của Cục Viễn thám quốc gia là rất lớn, đặc biệt nhiệm vụ xây dựng thể chế theo chức năng quản lý nhà nước của Cục.

Thứ trưởng đề nghị Cục tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình năm 2018. Đặc biệt, cần triển khai nghiên cứu và xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động viễn thám ngay khi Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.

Để tiếp tục thực hiện khối lượng lớn các nhiệm vụ, dự án chuyên môn theo kế hoạch đề ra, Thứ trưởng đề nghị Cục Viễn thám quốc gia kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự để nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoành thành các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Monre

Tin cùng chuyên mục