,

Tranh chấp đất giữa cá nhân với tổ chức

Lý Trung Kiên - ltkien.gv08@tuyenquang.edu.vn
HỎI:

Tôi là GV Trường THPT ATK Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang hổi:
Năm 2007 Gia đình Ông Nguyễn Văn Trí có mượn 2.5ha đát canh tác nông nghiệp của nhà trường theo thỏa thuận đến ngày 31.12.2012 hoàn trả đát cho nhà trường, đến ngày 31. 12.2012 ông Trí dã thực hiện đúng thỏa thuận. nhưng quá trình canh tác ông Trí đã trồng 1ha keo và ông thông báo là UBND xã Minh Thanh giao cho ông trồng theo dự án hỗ trợ cây lâm nghiệp, khi nhà trường hỏi UBND xã Minh Thanh thì chủ tịch UBND xã có trả lời đát đó không thuộc quyèn sở hữu của nhà trường, nếu nhà trường có sổ thì mới gải quyết, nên xã không có trách nhiệm thông báo với nhà trường.diện tích 2.5 ha nhà trường khai phá sử dung từ năm 1978 hiện vẫn do nhà trường quản lý vậy xin hỏi UBND xã Minh Thanh đơn phương bàn giao đát cho cá nhân họ gia đình ông Trí mà không thông báo với nhà trường như vậy là đúng hay sai. Xin cảm ơn

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Diện tích hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí được Trường PTTH ATK-Tân Trào, Sơn Dương cho mượn đất để canh tác nông nghiệp nằm trong ranh giới quản lý, sử dụng đất của Trường PTTH ATK-Tân Trào từ trước năm 1980. Việc nhà trường cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí mượn đất là vi phạm quy định tại Điều 15, Điều 105, Điều 107, Điều 109 Luật Đất đai năm 2003; điểm b khoản 2 Điều 51 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Điều 13 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ.
Việc Ủy ban nhân dân xã Minh Thanh phát hiện sai phạm nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý và bàn giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí (theo nội dung phản ánh của bạn) là không đúng quy định của pháp luật đất đai.
Ngày 23/02/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Trường PTTH ATK Tân Trào về khắc phục những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Yêu cầu Nhà trường khắc phục hậu quả, hủy hợp đồng đối với diện tích đã cho các hộ gia đình thuê, cho mượn.
Ngày 15/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Trường PTTH ATK, quyết định thu hồi đất, giao đất và cấp giấy chứng hận cho Trường THPT ATK – Tân Trào tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương; trong đó đã thu hồi 16,82 ha đất do Trường THPT ATK – Tân Trào (trong đó có diện tích nhà trường đã cho hộ ông Trí mượn) để giao cho UBND xã Minh Thanh quản lý, lập phương án giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trình Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục