,

Khai thác số liệu khí tượng thủy văn năm 2018, 2019

Ma Văn Kiều - kieulntq@gmail.com
HỎI:

Mình muốn khai thác số nhiệu khí tượng thủy văn năm 2018 và 2019. Hết năm Sở hay UBND tỉnh có thông báo năm về khí tượng thủy văn không, cho minh xin với

TRẢ LỜI:
Về nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn quy định: Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp xác nhận và chịu trách nhiệm về nguồn gốc của thông tin, dữ liệu.

- Điều 24 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn quy định:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn gồm:

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn (Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia là đơn vị quản lý, vận hành và khai khác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia)

2. Tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản lý trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Như vậy, UBND cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường không có thẩm quyền cung cấp số liệu khí tượng thủy văn. Trường hợp bạn muốn khai thác tài liệu khí tượng thủy văn đề nghị liên hệ với Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia hoặc Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang (trường hợp khai thác số liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) để được hướng dẫn, khai thác số liệu theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến./.

Câu hỏi cùng chuyên mục