,

cơ sở lập ĐTM cho bãi rác (bãi chôn lấp)

Khan Hien - khanhien249@gmail.com
HỎI:

Quý sở cho tôi hỏi, việc thực hiện ĐTM cho bãi chôn lấp rác thải căn cứ mục nào trong phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP? Tôi đã tìm nhưng không thấy mục nào quy định bãi chứa bao nhiêu thì phải lập ĐTM hay kế hoạch bvmt ? Mong nhận phản hồi

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với bãi chôn lấp rác được quy định tại mục số 40 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Bạn nghiên cứu Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 để rõ hơn. 

Câu hỏi cùng chuyên mục