,

16. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 137/2009/QĐ-TTg NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2009 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
17. NGHỊ QUYẾT 21/NQ-CP BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
18. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH SỐ 19/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
19. NGHỊ ĐỊNH 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
20. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 157/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
21. NGHỊ ĐỊNH 103/2007/NĐ-CP Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
22. NGHỊ ĐỊNH 102/2007/NĐ-CP Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
23. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
24. NGHỊ ĐỊNH 120/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
25. NGHỊ ĐỊNH 107/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH
26. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005
27. Luật phòng chống tham nhũng 2005
28. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG