Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
28/NQ-HĐND12-07-2016
Ngày hiệu lực: 12-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND12-07-2016
Ngày hiệu lực: 12-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
02/2016/NQ-HĐND11-07-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2016/NQ-HĐND11-07-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
56/KH-UBND06-07-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/CT-UBND27-06-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
17 - NQ/TU26-05-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
17-NQ/TU26-05-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
15 - NQ/TU21-05-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
16 - NQ/TU21-05-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
93/KH-UBND30-12-2015
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
94/KH-UBND30-12-2015
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực