,

2011Thông báo v/v hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sêri AG 845087 cấp cho ông Vũ Hồng Kiên và bà Trần Thị Hoàng Yến
2012Quyết định v/v hủy GCNQSD đất số phát hành:AĐ 506255, số và sổ: H 02892/YL của hộ bà Trần Thị Hoa, ông Phạm Tuyên Ngôn, tổ 10, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
2013Quyết định v/v hủy trang GCNQSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Vũ Hồng Kiên và bà Trần Thị Hoàng Yến, tổ 7, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
2014Quyết định v/v hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Nguyễn Văn Thịnh và Phạm Bích Sửu, tổ 37, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
2015Quyết định hủy GCNQSD đất, số phát hành A158564; số vào sổ 164 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/7/1992 cấp cho ông Trần Mạnh Cương, thôn An Hòa 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
2016Thông báo hủy giấy chứng nhận QSD đất số AM 625081 cho công ty TNHH An Toàn tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
2017Thông báo v/v hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp có số phát hành BI 193576 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho công ty TNHH Địa Cầu Xanh
2018Thông báo v/v hủy giây CNQSD đất đã cấp cho trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi tại phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2019Thông báo v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho trường THCS Võ Văn Truyện (nay trường tiểu học Thanh Điền) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
2020Thông báo số 17VPĐK-TB v/v hủy giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất của bà Phạm Thị Tân, tổ 05, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
2021Thông báo số 18/VPĐK-TB v/v hủy giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất của bà Phạm Thị Tân, tổ 05, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
2022Thông báo số 19/VPĐK-TB v/v hủy giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất của bà Phạm Thị Tân, tổ 05, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
2023Quyết định 56/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Hoàng Thị Đẹp, ông Lê Quang Quyết
2024Quyết định 155/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất hộ ông Hà Phúc Hữ, bà Lê thị Uyên
2025Quyết định 154/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất hộ ông Nguyễn Văn Quang, bà Ngô Kim Tuyết