1696Quyết định v/v hủy trang giấy CNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy CN cho hộ bà Lê Thúy Hạnh, tổ 5, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang
1697Quyết định v/v hủy giấy CNQSDĐ do bị mất số vào sổ 00758 cấp cho hộ ông Đỗ Đình Hà, thôn Cây Đa, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương
1698Thông báo v/v hủy trang bổ sung GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số:X 122168 cấp cho hộ ông Ninh Văn Cương tại xóm 3, xã Tràng Đà
1699Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Phạm Văn Hiền và bà Ngô Thị Chuyên, tổ 10, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
1700Thông báo v/v hủy giấy chứng nhận của ông Ma Lũy Xanh và bà Hoàng Thị Mởi, thôn Phiêng Rào, xã Năng Khả, huyện Na Hang
1701Thông báo về việc hủy phôi giấy chứng nhận QSD đất
1702Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất do bị mất, số phát hành: BI 654666; Số vào sổ cấp giấy CNQSD đất CH 000597/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 14/8/2012 cấp cho bà Phan Thị Nga..
1703Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho hộ ông Ninh Văn Cương và bà Lê thị Dương..
1704Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp Giấy CNQSD đất: 106/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho hộ ông Nguyễn Thế Dâm..
1705Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 00510/QSDĐ/HT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 30/10/2003 cấp cho ông Trần Xuân Lập và bà trần Vân Khánh..
1706Thông báo 32/CNVPĐK-TB hủy giấy chứng nhận QSD đất số H 02329 cấp cho ông Đỗ Ngọc Tuyên (tổ 14 phường Nông Tiến)
1707Quyết định hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành:BD 844278, số vào sổ:CH 03729 và giấy CNQSDĐ, số phát hành AB 365975, số vào sổ: H 00265 của hộ bà Ma Thị Lỵ,Khuôn Phươn,TT Na Hang, huyện Na Hang
1708Thông báo hủy giấy CNQSD đất của hộ bà Nguyễn Mai Phúc và ông Nguyễn Văn Phương xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, số phát hành:AI 145981; số vào sổ:H 01152/TĐ do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/4/2007
1709Thông báo hủy giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: O300304 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 cho ông Trần Văn Tỉnh xóm 11, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
1710Thông báo v/v hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sêri AG 845087 cấp cho ông Vũ Hồng Kiên và bà Trần Thị Hoàng Yến