1696Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1697QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: V 905203 cấp cho hộ ông Lê Văn Đức và bà Đinh Thị Dung
1698QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: T 098347 cấp cho ông Nguyễn Văn Quốc
1699QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành:BQ 805241 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Phú và bà Võ Thị Dung
1700Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 059735 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/9/1995 cho hộ ông Ma Công Viền (địa chỉ thường trú: thôn Nà Áng, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)
1701Quyết định hủy Giấychứng nhận QSD đất, số phát hành: E 775343; do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cấp cho hộ ông Phùng Văn Pét (địa chỉ: Thôn Lũng Giang, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)
1702Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: H 618820, số vào sổ cấp GCN: 00526, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 20/6/1996 cấp cho ông Bàn Văn Trang
1703Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: AK 336980, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 00971, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 15/10/2007 cấp cho hộ ông Hứa Văn Thông và bà Nguyễn Thị Hợp..
1704Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: V 908831, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00782, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 16/11/2003 cấp cho hộ ông Sầm Sao Sáng, bà Nguyễn Thị Hoàn..
1705Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do mất giấy, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00137, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 02/4/1996 cấp cho ông Nịnh Văn Quyền..
1706Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: ADD 537943, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 19/01/2006 cấp cho hộ Ông Đỗ Văn Nhật, bà Hoàng Thị Hoàn...
1707Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: H 662143 do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 02/6/1996 cấp cho Ông Trần Văn Đàng (địa chỉ: thôn 17, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
1708Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
1709Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: AĐ 846203, số vào sổ cấp GCN: H01220/MX do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 26/5/2006 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Tần..
1710Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BN 380369, số vào sổ cấp GCN: H00610/TQ do UBND TP Tuyên Quang ký ngày 17/6/2017..