1681Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnn liền với đất, số phát hành: BC 398834 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 30/6/2011..
1682Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ 853110 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 15/9/2011..
1683Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp GCN: 01024/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Trần Văn Mỹ..
1684Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: E 723070, số vào sổ cấp GCN: 00284 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Quân..
1685Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 0569480 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Viên..
1686Quyết định v/v hủy GCN QSD đất, số phát hành: E 399480, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00678/QSDĐ, do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 28/12/1995 cấp cho bà Nguyễn Thị Liên..
1687Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: V 980675, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00407, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 18/12/2003 cấp chi hộ ông: Phạm Văn Dương, bà Phan Thị Hà..
1688Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AI 148944, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 01556/NT, do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) ký ngày 29/12/2006..
1689Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AK 319461 số vào sổ cấp giấy: H 04552 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày 04/6/2007 cấp cho Hộ bà: Lương Thị An và ông: Nông Chí Khanh..
1690Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp giấy: CH 00630 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 30/11/2003 cấp cho hộ ông Lương Văn Kế và bà Phạm Thị Yến..
1691Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BT 518654 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/6/2014 cấp cho hộ Ông Phan Văn Thị và bà Đồng Thị Ngôi..
1692Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BA 777827, do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 30/11/2010..
1693Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2017
1694Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp GCN: 00406/NT, do UBND thị xã Tuyên Quang, ký ngày 04/2/2004 cấp cho bà Trần Thị Hạnh và ông Nguyễn Hách..
1695Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: H 663983, được UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/6/1996, mang tên ông Nguyễn văn Xu..