1651Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành I 426546, số vào sổ cấp giấy: 01034 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cho ông Nguyễn Văn Tiêu
1652Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy: 00968 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/11/1996 cho bà Lâm Thị Đán
1653Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy: 00012 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 30/6/1996 cho ông Ngô Đức Hậu (địa chỉ: xóm Cà, xã Tiên Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
1654Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất giấy; số phát hành BG507617, số vào sổ cấp giấy: CH00515, số phát hành BG507600 số vào sổ cấp giấy: CH00514 do UBND huyện Sơn Dương ký năm 2012..
1655Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AĐ 846207, số vào sổ cấp giấy H: 01526/PT do UBND thị xã Tuyên Quang
1656Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 118085, số vào sổ cấp giấy H: 03922/YL do UBND thị xã Tuyên Quang
1657Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: I 098617, số vào sổ cấp GCN: 901 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 20/5/1996 cho hộ ông Phạm Văn Các..
1658Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho ông Bế Văn Áo..
1659Thông báo số 47/VPĐK-TB hủy GCNQSD đất số vào sổ 00389 do bị mất hộ bà Nguyễn Thị Thu Duyên, ông Trần Công Ứng tổ 31 phường Phan Thiết
1660Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ số phát hành: AI 142418, số vào sổ H 01938/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ( nay là UBND TP.Tuyên Quang) cấp ngày 13/3/2007
1661Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số phát hành:CA 659050, số vào sổ: CS 01635 cấp cho bà Hồng Nguyệt Hồ, tổ 21, phường Minh Xuân, TP.TQ
1662Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ do bị mất, số vào sổ: 00389/QSDĐ/PT cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Duyên và ông Trần Công Ứng, tổ 31, phường Phan Thiết, TP.TQ
1663Thông báo hủy giấy chứng nhận của bà Nguyễn Thị Mùi tổ dân phố Khuôn Phươn, TT Na Hang huyện Na Hang
1664Thông báo V/v hết hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02361/MX do UBND thị Xã Tuyên Quang ( nay là TP Tuyên Quang) Cấp ngày 01/12/2008
1665Quyết định v/v hủy GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BD 563279, số vào sổ CH 01165 cấp cho ông Nhữ Văn Hưng và bà Đỗ Thị Ngát, xóm Minh Khai, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn