1651Thông báo hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ: CH 05321, số phát hành CE 311805 do UBDN huyện Yên Sơn cấp cho ông Ngô Văn Cường và bà Mai Thị Thanh, phố Lăng Quán, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn
1652Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00800 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho hộ bà Trịnh Thị Đức
1653Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AK 840797, số vào sổ: H 01818 do UBND thị xã Tuyên Quang cấp cho hộ ông Đỗ Bá Khoát và bà Tràng Thị Sinh
1654Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: AL 916302, số vào sổ: H 02216 do UBDN huyện Chiêm Hóa cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Huy và bà Vũ Thị Na
1655Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 561155, số vào sổ 399 do UBND huyện Na Hang cấp cho ông Nguyễn Văn Anh
1656Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: I 559759, số vào sổ: 00823 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho hộ ông Hoàng Ngọc Dần
1657Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: 723133 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho ông Đinh Văn Hà
1658Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành:AC 939097 do UBND thị xã Tuyên Quang cấp cho ông Nguyễn Văn Bàn
1659Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: H 663748 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cừ
1660Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 723120 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho ông Lê Văn Cường
1661Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AK 389618, số vào sổ cấp giấy CN: H.01816 do UBND huyện Sơn Dương cấp cho bà Phùng Thị Huân
1662Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: AB 229657, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 00768 do UBND huyện Na Hang cấp cho ông Ma Văn Trường
1663Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 0385258 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho ông Chẩu Quang Đài thôn Giếng Đõ, xã Mỹ Bằng
1664Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 70/GP-UBND của Ban quản lý công trình đô thị huyện Chiêm Hóa
1665Giấy phép khai thác nước dưới đất số 48/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang