151Giấy phép số 60/GP-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Hồ Toản
152Giấy phép số 35/GP-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cho phép công ty Cổ phần Phú Lâm GLOBAL thăm dò nước dưới đất
153Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
154Quyết định 513/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
155Quyết định 171/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
156Quyết định số 284/QĐ - UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Bến xe khách Tuyên Quang
157Kế hoạch số 88/KH-STNMT ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh: nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022, 2023 định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang
158Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
159Quyết định số 132/QĐ-STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0363276, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00579 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 mang tên ông Vũ Xuân Quang
160Quyết định số 131/QĐ-STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0300113 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 mang tên ông Nguyễn Hữu Lai
161Quyết định số 130/QĐ-STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 600134, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02235 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 31/12/2011 cấp cho Hộ ông Đào Quang Minh và bà Nguyễn Thị Sen, thường trú tại thôn Đồng Vầu, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
162Quyết định số 129/QĐ-STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 049590, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01945 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 19/9/2007 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Bình, thường trú tại thôn Nam Ninh, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
163Quyết định số 128/QĐ-STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 148645, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 03551 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 15/01/2007 cấp cho Hộ ông Lê Khánh Thương và bà Trần Thị Nga, thường trú tại tổ dân phố 2, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
164Quyết định số 127/QĐ -STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 025104, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 00855 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 27/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Trinh và bà Đỗ Thị Thanh Hương, thường trú tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
165Quyết định số 126/QĐ-STNMT ngày 28/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 380138, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000838 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 12/6/2013 cấp cho Hộ ông Nguyễn Thanh Quế và bà Trần Thị Thành, thường trú tại tổ dân phố 17, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang