1606Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, phats hành: E 0384314; số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 00377 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 10/12/1995 cấp cho ông: Đinh Văn Vẻ...
1607Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất số phát hành BG 507221; số vào sổ cấp giấy: CH00148 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 02/12/2011 cho hộ Ông Nguyễn Văn Lư...
1608Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00030 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 22/08/1995 cho ông Nguyễn Duy Ninh...
1609Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất (Kèm theo GCN QSD đất, số phát hành AK 336960, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 05076..
1610Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AI 118438; số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: H 01888/HT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 16/5/2007..
1611Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00113 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày 02/4/1996 cho hộ ông Luơng Văn Quân..
1612Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: X 038475 số vào sổ cấp giấy 192 QSDĐ do UBND thị xã Tuyên Quang..
1613Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AĐ 474180, số vào sổ cấp giấy: H01192/HT, do UBND thị xã Tuyên Quang..
1614Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSD đất (Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: K 005661, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 01032...
1615Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BI 760630, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 03417 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 18/12/2012..
1616Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 905458, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 05 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 30/6/2004 cho hộ ông Nguyễn Hữu Hiển và bà Đoàn Thị Huệ..
1617Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.00545 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/9/1995 cho hộ ông Trung Tắc Và..
1618Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số BC 323103, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: CH 000358/YL do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 28/7/2011 cấp cho hộ bà Lê Thị Nguyên..
1619Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSD đất (kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 902711...
1620Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ 837933, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 001628/AT...