,

1606Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 47/GP-UBND ngày 22/11/2018 của Công ty cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang
1607Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và môi trường
1608QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AH 695780, số vào sổ cấp giấy CN: H03136, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 08/10/2006 cấp cho ông Nguyễn Đình Pháp, tổ dân phố Măng Ngọt, TTr.Sơn Dương, huyện Sơn Dương
1609QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: X 122838 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 13/8/2004 cấp cho hộ ông: Lê Huy Thanh, bà Tào Thị Thoa, tổ 17, phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang
1610QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 723092 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho bà Đỗ Thị Minh Thu, thôn Tiến Vũ 8, xã An Tường, TP.Tuyên Quang
1611QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: H 615480 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 17/8/1996 cấp cho hộ ông Đặng Đình Phin, thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang
1612QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành AK 389726, số vào sổ H 02249, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 14/5/2007 cấp cho ông Đỗ Huy Kham và bà Lê Thị Hạnh
1613QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AĐ 835073, số vào sổ: H 01613/PT do UBND TX.Tuyên Quang ký ngày 21/7/2006 cấp cho hộ ông Dương Hùng và bà Nguyễn Thị Thủy, tổ 28, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang
1614​QĐ hủy giấy CNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CG 530077, số vào sổ cấp GCN: CS 01942, do Sở TN&MT Tuyên Quang ký ngày 04/8/2017 cấp cho ông Ma Doãn Có và bà Nguyễn Thị Thành
1615QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN: 00409 do UBND huyện Yên Sơn ký tháng 11/1996 mang tên bà Hoàng Thị Nho
1616QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN: 00080 do UBND huyện Yên Sơn ký tháng 6/1996 mang tên ông Hà Văn Chúc
1617Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 52/GP-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh cấp cho Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương
1618Giấp phép xả nước thải vào nguồn nước số 50/GP-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh cấp cho Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương
1619QĐ hủy giáy CNQSDĐ, số vào sổ H01871/MX do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 08/10/2007 cấp cho ông Lê Huy Kiên và bà Lương Thị Kim Thoa, tổ 17,m phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang
1620QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành AE 973431 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 12/6/2008, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Dung, tổ Luộc 2, TTr.Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa-Tuyên Quang