1591Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AC 961092 số vào sổ cấp giấy 01085/PT do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) cấp ngày 12/08/2005.
1592Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành giấy chứng nhận: E 0571192, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 513..QSD/ do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995..
1593Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: E 0569422 do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Đào Văn Hạnh (kèm theo trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)..
1594Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BN 427582 do UBND thành phố Tueyen Quang ký ngày 30/9/2013 cấp cho hộ Ông: Đào Văn Hạnh và..
1595Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất (kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: K 005113,..
1596Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 148542, số vào sổ cấp giấy H: 01843/PT do UBND thị xã Tuyên Quang
1597Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 003203/YL do UBND thị xã Tuyên Quang cấp ngày 03/10/2006 cáp cho ông Nguyễn Mạnh Cường
1598Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Lưu Công Trình và bà Trần Thị Định
1599Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00191 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 15/8/1995 cho ông Nguyễn Hữu Hải..
1600Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 145709 số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H 02007/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 03/04/2007 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Dung..
1601Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 148579, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: H 03613/YL do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 18/01/2007 cấp cho bà Kiều Tuyết Minh
1602Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.000638 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/12/1996 cấp cho hộ ông: Tạ Đức Vãn
1603Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.000623, CH.000624 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 15/01/2009 cấp cho hộ bà Hồ Thục Quyên
1604Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Trần Văn Tú và bà Trương Thị Thu Hà
1605Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành I 426546, số vào sổ cấp giấy: 01034 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cho ông Nguyễn Văn Tiêu