,

1591Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành CĐ 857777, số vào sổ CS 04053 cấp cho bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
1592Quyết định hủy giấy CNQSDĐ số phát hành BR 286025, số vào sổ CH 05116 cấp cho hộ ông Lê Văn Hạ và bà Bùi Thị Uyên, thôn An Ninh, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
1593Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành BT 214489, số vào sổ CH 00776 cấp cho ông Đào Văn Thắng và bà Chu Thị Nhị, thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
1594Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ số phát hành H 619845, số vào sổ 00725 QSDĐ cấp cho bà Hán Thị Sang, thôn Nhữ Hán, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
1595Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn số 493 ngày 04/3/2019
1596Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn số 30 ngày 08/01/2019
1597Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của Công ty CP tư vấn xây dựng Tuyên Quang số 17 ngày 22/02/2019
1598Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Đồng Tâm số 14 ngày 25/01/2019
1599Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Đồng Tâm số 13 ngày 25/01/2019
1600Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang số 12 ngày 25/01/2019
1601Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty CP kim loại mầu Tuyên Quang số 04 ngày 05/01/2019
1602Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 03 ngày 05/01/2019 của Công ty CP kim loại mầu Tuyên Quang
1603Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty CP kim loại mầu Tuyên Quang số 01 ngày 05/01/2019
1604Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH sữa cho tương lai số 34 ngày 12/8/2019
1605Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang số 30 ngày 19/7/2019