,

1591QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành AE 973431 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 12/6/2008, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Dung, tổ Luộc 2, TTr.Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa-Tuyên Quang
1592Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành BD 822226, số vào sổ CH 03226 do UBND huyện Na Hang ký ngày 07/6/2012 mang tên hộ ông Ma Văn Trọng và bà Phạm Thị Thanh
1593QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 753405, do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 12/12/1994 mang tên ông Ma Đức Thỏa, thôn Bản Píat, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
1594QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành: E 0561105, số vào sổ: 171 QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 mang tên ông Nguyễn Văn Chuyền
1595QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành: E 0395128, do UBND huyện Na Hang ký ngày 10/01/1995 cấp cho ông Hoàng Văn Đồng, thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
1596QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành: AL 886316, số vào sổ H 00572 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 13/12/2008 cấp cho hộ bà Triệu Thị Thim và ông Ma Công Trọng, thôn Bản Dạ, xã Bình An, huyện Lâm Bình
1597Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 46/GP-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang
1598Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 45/GP-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
1599Giấy phép khai thác khoáng sản số 43/GP-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty TNHH 27-7
1600QĐ hủy giấy chứng nhận QSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN 418/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 20/5/1996 cấp cho ông Lương Văn Lâm, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên
1601QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 0395780, số vào sổ: 00052 do UBND huyện Na Hang ký ngày 7/01/1995 cấp cho ông Chẩu Văn Khoát, thôn Nà Lung, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
1602QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: AL 749860 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 13/8/2008 cấp cho hộ ông Vương Quốc Cao và bà Triệu Thị Thưởng, thôn Tho, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa
1603QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN: 933/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 20/5/1996 cấp cho ông Nguyễn Văn Cầu
1604QĐ hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BD 557972 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho ông Lương Thế Duy và bà Nguyễn Thị Lan, xóm Làng Ngoài 1, xã Lực Hành- Yên Sơn
1605Quyết định 1088/QĐ-UBND Ngày 04/9/2015 của của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Thượng Phú