1576Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất (kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 908499..
1577Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất (kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 908244, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 02031 QSDĐ do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 30/9/2004..
1578Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 145572, số vào sổ cấp giấy: H03816/YL do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là UBND thành phố Tuyên Quang)..
1579Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AK 830863, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H01343/TĐ do UBND thị xã Tuyên Quang..
1580Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BI 689660, do UBND thành phố Tuyên Quang, ký ngày 24/01/2013..
1581Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 908274 số vào sổ cấp giấy: 02002 QSDD do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 06/9/2004 cho hộ ông bà: Lê Xuân Quý - Phạm Thị Liên..
1582Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AG 853453, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 01536/TQ, do UBND thị xã Tuyên Quang..
1583Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00554 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/7/1996 cho hộ ông Trần Văn Cường..
1584Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00567 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/7/1996 cho hộ ông Trần Văn Hùng..
1585Quyết đinh v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AQ 138837, số vào sổ cấp giấy H 02004/AT do UBND thị xã Tuyên Quang..
1586Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho Ông Trần Xuân Trường..
1587Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AD 808404 số vào sổ cấp giấy 01071/HT do UBND thị xã Tuyên Quang..
1588Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đát, số phát hành: AĐ 835357, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H 02964/YL do UBND thị xã Tuyên Quang..
1589Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AĐ 835259, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 03051/YL do UBND thị xã Tuyên Quang..
1590Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSd đất; số phát hành AH 612605 số vào sổ cấp giấy: H 00628 do UBND huyện Sơn Dương ký năm 2007, mang tên Hộ ông Đàm Văn Toàn và bà Hoàng Thị Trường