1546Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00567 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/7/1996 cho hộ ông Trần Văn Hùng..
1547Quyết đinh v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AQ 138837, số vào sổ cấp giấy H 02004/AT do UBND thị xã Tuyên Quang..
1548Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho Ông Trần Xuân Trường..
1549Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AD 808404 số vào sổ cấp giấy 01071/HT do UBND thị xã Tuyên Quang..
1550Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đát, số phát hành: AĐ 835357, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H 02964/YL do UBND thị xã Tuyên Quang..
1551Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AĐ 835259, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 03051/YL do UBND thị xã Tuyên Quang..
1552Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSd đất; số phát hành AH 612605 số vào sổ cấp giấy: H 00628 do UBND huyện Sơn Dương ký năm 2007, mang tên Hộ ông Đàm Văn Toàn và bà Hoàng Thị Trường
1553Quyết định v/v hủy GCN QSD đất, số phát hành: AN 641093, số vào sổ cấp GCN QSD đất: H 01940/AT, do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 02/11/2009 cấp cho hộ ông: Nguyễn Hữu Kiên và bà: Đào Thị Hồng Hạnh...
1554Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đát kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AB 177709, số vào sổ: 01939, do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 18/4/2005 cấp cho hộ bà: Phạm Thị Thanh;..
1555Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất Kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 723158, số vào sổ: 10314, do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho Ông Hồ Xuân Quang..
1556Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho hộ bà: Nguyễn Thị thanh Nga và ông: Đào Văn Thái..
1557Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Hiến (địa chỉ thường trú: tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
1558Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: G 483497, số vào sổ cấp giấy: 00391 QSDĐ do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày 02/4/1996 cấp cho ông Trần Ngọc Khởi..
1559Quyết định V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất (Kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: C 540447..
1560Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: 757093 do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 15/9/1995 cấp cho ông Đàm Minh Xuân (địa chỉ: thôn Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)