,

1531QĐ 150-STNMT vv hủy giấy CNQSDĐ số phát hành E 775662, số vào sổ CH 179/QĐ-UBND-H cấp cho hộ ông Nông Văn Hiến, thôn Bản Nhùng-Năng Khả-Na Hang-Tuyên Quang
1532QĐ 146-STNMT vv hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ 00119 cấp cho ông Hoàng Văn Hạc, thôn Làng Non – Yên Nguyên-Chiêm Hóa-Tuyên Quang
1533QĐ 145-STNMT vv hủy giấy CNQSDĐ số phát hành AH 612921, số vào sổ H 0129 cấp cho ông Trần Văn Vy, thôn Hồng Tiến- Thượng Ấm-Sơn Dương-Tuyên Quang
1534QĐ 144-STNMT vv hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ số phát hành I 497052, số vào sổ 00123 cấp cho ông Linh Thế Dương, thôn Trục Chín – Kháng Nhật – Sơn Dương-Tuyên Quang
1535QĐ 142-STNMT vv hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ của hộ ông Dương Vĩnh Bảo và bà Triệu Thị Tý
1536QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AC 939023, số vào sổ cấp giấy: 00635/MX, cấp cho hộ bà Hoàng Thị Mùi và ông Nguyễn Hùng Uy
1537Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát: BG 730365, số vào sổ: CH 00145 cấp cho ông Đỗ Tất Vĩnh
1538Quyết định vv hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp GCN 00309 cấp cho hộ ông Trần Nam Tước; bà Lê Thị Đũi
1539Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp GCN 00413 cấp cho hộ ông Nguyễn Công Hựu thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
1540Thông báo 407 vv hủy phôi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1541Báo cáo 53 vv hủy phôi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, sử dụng
1542Kế hoạch 01 vv hủy phôi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, sử dụng
1543Quyết định 120 vv hủy phôi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, sử dụng
1544QĐ 119-STNMT vv hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ 00343-QSĐĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 12-12-1995 cấp cho ông Trần Đình Tăng
1545QĐ 118-STNMT vv hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành AB 378079, số vào sổ 00765-PT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 30-3-2005 cấp cho hộ ông Nguyễn Mai Huy và bà Hứa Thị Ánh Tuyết