1Quyết định số 93/QĐ-STNMT ngày 13/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 326587, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001308 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/4/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hùng và bà Vũ Thị Hân, thường trú tại tổ dân phố 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 02/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00393 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 mang tên hộ ông Dương Văn Mỳ
3Quyết định số 81/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 600888, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00094 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 25/01/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Trung và bà Hà Thị Yên, thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CM 821315, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 06631 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 14/6/2018 cấp cho bà Lương Thị Kiều Linh, thường trú tại thôn Trung Việt 2, xã An Tường (nay là tổ dân phố 9, phường An Tường), thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 654616, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000553/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 22/6/2012 cấp cho hộ ông Phạm Bá Đông và bà Nguyễn Mai Chúc, thường trú tại tổ dân phố 16, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00308 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Quân và bà Vũ Thị Hảo, thường trú tại thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00611 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho hộ ông Phạm Ngọc Báu và bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại thôn Hòa Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 74/QĐ-STNMT ngày 12/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BS 650821, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02083 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 14/10/2016 cấp cho ông Nguyễn Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Vân Anh, thường trú tại thôn 7, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 73/QĐ-STNMT ngày 12/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 754164, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00664 do UBND huyện Na Hang cấp cho Hộ bà Đỗ Thị Tình và ông Đoàn Khải Hoàn, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 12/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AĐ 835457, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01259/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 14/7/2006 cấp cho Hộ ông Lê Bằng; Bà Lương Thị Thu, thường trú tại Tổ 15, phường Minh Xuân, thành phố Tuyển Quang, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 71/QĐ-STNMT ngày 12/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 417282, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00180 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/02/2007 cấp cho Hộ ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Lương Thị Phương, thường trú tại thôn Hoa Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 09/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 779834, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.00542 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 17/8/2020 cấp cho bà Đặng Thị Linh và ông Nguyễn Văn Chinh, thường trú tại thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
13Văn bản số 270/STNMT-CNTT ngày 10/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc đăng ký trích đo thửa đất
14Quyết định số 32/QĐ-STNMT ngày 08/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BA 773010, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000001 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 25/02/2010 cấp cho Hộ bà Phan Thị Mây và ông Nguyễn Văn Dũng, thường trú tại Tổ dân phố Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 01/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0388208, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00209 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Phạm Quang Nha, thường trú tại thôn Thọ Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang