1Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AE 973037, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.00044 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/3/2007 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Sơn, thường trú tại Tổ Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/12/1996 cấp cho Hộ bà Phương Thị Vàng (Phương Bích Vàng), thường trú tại thôn Ngọc Lâu, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 315/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 662358, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00404 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 02/6/2011 cấp cho ông Trần Văn Thông và bà Trần Thị Lụa
4Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BC 397403, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000269/NT do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 18/3/2011 cấp cho hộ bà Hán Thị Thúy Dương và ông Hoàng Ngọc Quỳnh, thường trú tại tổ 3 (nay là Tổ dân phố 2), phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 313/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 837550, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000666/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/11/2012 mang tên ông Khổng Trường Sinh
6Quyết định số 312/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 434678, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.01169 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/6/2014 mang tên hộ ông Hồ Minh Quang và bà Đỗ Thị Kim Dung
7Quyết định số 311/QĐ -STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 908682, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00400 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 18/12/2003 cấp cho hộ ông Ngô Xuân Thơm và bà Hoàng Thị Năm
8Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 27/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận B 271837, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00832 QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 02/4/1996 mang tên ông Đỗ Quang Định
9Quyết định số 260/QĐ-STNMT ngày 25/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận C 507733, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 28/4/1996 mang tên hộ ông Trịnh Văn Đức
10Quyết định số 259/QĐ-STNMT ngày 25/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 945485, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00409 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 30/6/2006 mang tên hộ ông Vũ Văn Toàn, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 258/QĐ-STNMT ngày 25/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BG 717043, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH. 00882 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 30/12/2013 cấp cho Hộ bà Lê Thị Hà và ông Trần Minh Hải, địa chỉ thường trú tại thôn Lẹm, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 23/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0380662, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00039 QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Lê Văn Liền, địa chỉ thường trú tại thôn Trường Thi A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 234/QĐ-STNMT ngày 29/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0399789, do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Lương Văn Mình (Lương Ái Minh), địa chỉ thường trú Tổ dân phố 15, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 233/QĐ-STNMT ngày 29/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 864378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001168/AT do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, ký ngày 13/3/2012 mang tên hộ ông Nguyễn Huy Du và bà Lương Thị Chúc
15Quyết định số 211/QĐ-STNMT ngày 15/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 691277, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 06499 do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang ký ngày 31/12/2013 cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Phan Đức Thắng, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang